ribbon

پارچه چرم ویوان

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احتمالا باعث ایجاد حوادث غیرمنتظره می شوند، همکنون از گرد و غبار، و سپس با پارچه خشک پاک کنید.پارچه مبلی و پرده ها معمولا باید نانو باشد و راحت تمیز شود .برای صندلی های تناسب عوامل تمیز کننده ضروری است. هنگامی که ما از یک صندلی در خانه استفاده می کنیم، اغلب موتر شوینده را روی صندلی می گذاریم. اگر صندلی پلاستیکی باشد، آسان است که با آب تمیز کنید.ولی در غبر اینصورت باید آن را با مواد شوینده تمیز کنیم و سپس آن را با آب تمیز کنیم. این اثر بهتر است.مقایسه کالا (0)


 پارچه طرح چرم ویوان 1

پارچه طرح چرم ویوان 1

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان2

پارچه طرح چرم ویوان2

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان3

پارچه طرح چرم ویوان3

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان4

پارچه طرح چرم ویوان4

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان5

پارچه طرح چرم ویوان5

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان6

پارچه طرح چرم ویوان6

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان7

پارچه طرح چرم ویوان7

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان8

پارچه طرح چرم ویوان8

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان9

پارچه طرح چرم ویوان9

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان10

پارچه طرح چرم ویوان10

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان11

پارچه طرح چرم ویوان11

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان12

پارچه طرح چرم ویوان12

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان13

پارچه طرح چرم ویوان13

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان14

پارچه طرح چرم ویوان14

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان15

پارچه طرح چرم ویوان15

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان16

پارچه طرح چرم ویوان16

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

 پارچه طرح چرم ویوان17

پارچه طرح چرم ویوان17

با مواد شوینده ان را تمیز و خشک کنید، و برای بخشی که نمی توانید تمیز کنید، باید آن را به یاد داشته باشید که قسمت فوق را نابود نکنید، زیرا مواد فوق احت..

0 تومان

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)